Home / Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne przeznaczone są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Trudności te mogą przejawiać się w formie dysleksji (trudności w czytaniu i pisaniu), dysortografii (trudność z opanowaniem poprawnej pisowni), dysgrafii (trudność z opanowaniem czytelnego pisma) czy dyskalkulii (trudności w nauce matematyki).
Celem tych zajęć jest umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego. Zajęcia te dają też uczniom możliwość wyrównania braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną niepowodzeń szkolnych, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
Na czym m.in. się skupiamy:
• na wspomaganiu efektywności uczenia się poprzez wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania, jak również eliminowaniu przyczyn i przejawów zaburzeń,
• na stymulowaniu rozwoju i korygowaniu zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się (ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia orientacji przestrzennej, ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania oraz ćwiczenia koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci).
• na wspieraniu funkcji zaburzonej przez sprawną lub mniej zaburzoną.
• nad rozbudzeniem motywacji do pracy, wyrównywaniem braków.

Top
Zmień wielkość czcionki
tryb kontrastu